Polityka prywatności

PDF

Wprowadzenie

Grajteraz.pl respektuje prywatność wszystkich użytkowników jej portalu internetowego i zapewnia poufne traktowanie wszelkich informacji udzielonych nam przez użytkowników. Dane osobowe są przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. Przestrzegamy przy tym wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach mogą istnieć interesy ważniejsze od prawa Użytkownika do prywatności, takie jak na przykład prowadzenie dochodzenia w sprawie nielegalnej działalności.

Grajteraz.pl jest podmiotem należącym do Admeen B.V., odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy i w jakim celu to robimy. Ponieważ wykonywane przez nas czynności przetwarzania przez nas danych objęte są regulacjami dotyczącymi zwolnień ustawowych, nie są one zgłaszane Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych (College Bescherming Persoonsgegevens).

Uwaga! Jeśli nie ukończyłeś(aś) jeszcze 16 lat, najpierw poproś rodziców lub swojego przedstawiciela prawnego (zwanego dalej „Rodzicami” o pozwolenie na wpisanie Twoich danych osobowych i na korzystanie z naszego Portalu internetowego.

Ustalanie i przetwarzanie danych osobowych

Używając Portalu, pozostawiasz u nas określone dane osobowe. Rozróżnia się przy tym dane (osobowe) udzielane w sposób czynny i bierny. Dane osobowe udzielone w sposób czynny to dane, które Użytkownik sam wpisał w Portalu. Należą do nich na przykład nazwisko i adres e-mail Użytkownika, o podanie których prosi się przy rejestracji. Wiadomości zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem jego profilu również mogą zawierać dane osobowe.
Dane udzielane w sposób bierny to dane, które zapisywane są automatycznie bez świadomości Użytkownika podczas przeglądania przez niego Portalu. Należą do nich adres IP, system operacyjny komputera używanego przez Użytkownika i używana przez niego przeglądarka. Gdy Użytkownik zalogowany jest w Portalu zapisywane są zarówno dane udzielane w sposób czynny, jak i dane udzielane w sposób bierny. Gdy Użytkownik nie jest zalogowany, zapisywane są tylko dane udzielane w sposób bierny.

Korzystając z Portalu w świadomy sposób, Użytkownik w przeważającym zakresie sam decyduje o tym, jakich danych osobowych nam udziela.

Nie będziemy przekazywać osobom trzecim danych osobowych powiązanych z Twoim profilem, chyba że będziemy do tego obowiązani ustawowo lub, że sam(a) udzielisz nam na to wyraźnego pozwolenia.
W przypadku oszustwa lub nadużycia (podejrzenia o oszustwo lub nadużycie) związane(go) z korzystaniem z naszego Portalu możemy przekazać Twoje dane osobowe właściwym organom. Również w przypadku przejęcia Portalu przez innego właściciela wymagane jest przekazanie wszystkich danych stronie trzeciej (nowemu właścicielowi).

Rodzice i Dzieci

Nie ukończyłeś(aś) jeszcze 16 lat? Wobec tego przed wpisaniem swoich danych osobowych najpierw poproś Rodziców o pozwolenie.
Jesteś ojcem, matką lub przedstawicielem prawnym dziecka grającego w gry w naszym Portalu i chcesz wycofać udzielone pozwolenie? Można to zrobić w każdej chwili. Poniżej opisano, jak to działa.

Aby móc zlikwidować konto/profil Rodzic musi mieć dostęp do adresu e-mail przypisanego do konta, które ma zostać usunięte. Na życzenie Rodzic może otrzymać od Grajteraz.pl na swój własny adres e-mail (nie na adres e-mail konta, które ma zostać usunięte!) wiadomość z linkiem do naszego Portalu internetowego. Po kliknięciu tego linku otworzy się specjalnie w tym celu opracowana strona portalu Grajteraz.pl, zawierająca określone dane Rodzica i profilu, który ma zostać usunięty. Rodzić musi wpisać na tej stronie dodatkowe informacje, takie jak nazwisko, adres i numer telefonu. Po wysłaniu tych informacji na adres e-mail przypisany do podlegającego usunięciu konta/profilu wysłana zostanie wiadomość e-mail. Rodzic będzie musiał otworzyć tę wiadomość. Zawiera ona link pozwalający wyłączyć/usunąć dane konto.

Dane udzielone w sposób czynny

Rejestracja

Do utworzenia profilu dla Użytkownika wymagana jest rejestracja. Wpisane przez Użytkownika dane osobowe, takie jak adres e-mail i informacja, czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny, są przez nas zapisywane. Dane udzielone przy rejestracji są przez nas również wykorzystywane do dostosowywania do Użytkownika ogłoszeń reklamowych, które widoczne są dla Użytkownika podczas jego wizyt w Portalu.

Profil

Na stronie profilu Użytkownik ma wgląd w dane osobowe, których nam udzielił i może według życzenia zmieniać te dane. Dostęp do profilu Użytkownika możliwy jest jedynie za podaniem jego Nazwy użytkownika i hasła.
Aby zapobiec nadużyciom, nie zezwala się na podawanie hasła osobom trzecim

Biuletyn informacyjny

Zaznaczenie “ptaszkiem”, że Użytkownik chce otrzymywać biuletyn informacyjny lub zarejestrowanie się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na regularne otrzymywanie od Grajteraz.pl wiadomości e-mail z informacjami o (nowych) grach i o Grajteraz.pl. Gdy Użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania tych informacji, może podać to w swoim profilu, albo - jeśli nie posiada profilu - wyrejestrować się jako abonent biuletynu informacyjnego.
Plik z abonentami biuletynu informacyjnego nie jest udostępniany osobom trzecim.

Formularz kontaktowy

W przypadku wypełnienia w Portalu formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego, bądź w przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail, dane nadesłane nam przez Użytkownika przechowywane są tak długo, jak długo zgodnie z charakterem wypełnionego formularza lub z treścią wiadomości e-mail wymagane jest to do udzielenia Użytkownikowi wyczerpującej odpowiedzi lub do pełnego załatwienia przedmiotowej sprawy.

Nazwa użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika jest przypisana do hasła. Użytkownik sam odpowiada za staranne obchodzenie się ze swoim hasłem. Przyjmujemy, że osoba, która zgłasza się w Portalu, podając Twoją Nazwę użytkownika i Twoje hasło jest uprawniona do używania Twojego profilu. W przypadku podejrzeń, że hasło znane jest osobom nieuprawnionym należy możliwie jak najszybciej się z nami skontaktować, byśmy mogli zastosować odpowiednie środki.

Okres przechowywania danych

Dane, które zostały w sposób czynny podane przez Użytkownika przechowywane są przez nas tak długo, jak długo używany jest profil użytkownika lub dopóki Użytkownik nie powiadomi, ze chce usunąć swój profil. Po usunięciu profilu przez Użytkownika Grajteraz.pl przechowuje adres IP, adres e-mail i Nazwę użytkownika jeszcze przez 90 dni, na wypadek, gdyby Użytkownik stwierdził, że zbyt pochopnie usunął profil i na wypadek wpłynięcia po usunięciu profilu skarg dotyczących materiałów/informacji zamieszczonych przez Użytkownika.

W przypadku niewłaściwego korzystania z Portalu przez użytkownika i w konsekwencji usunięcia jego konta przechowujemy adres IP, adres e-mail i Nazwę użytkownika w celu zapobieżenia niewłaściwemu użytkowaniu Portalu w przyszłości.

Dane udzielone w sposób bierny

Dane dotyczące kliknięć i odwiedzin

W portalu Grajteraz.pl rejestrowane są ogólne dane dotyczące odwiedzin, w celu umożliwienia przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących Portalu. Przez ogólne dane dotyczące odwiedzin rozumiane są między innymi adres IP komputera Użytkownika, godzina odwiedzin i dane wysyłane przez przeglądarkę odwiedzającego Portal. Próbujemy zapewnić jak największą anonimizację tych danych. Dane te są w zanonimizowanej formie przekazywane osobom trzecim.

Używanie cookies

Grajteraz.pl używa cookies. Cookie (ciasteczko) to niewielki prosty plik wysyłany do Użytkownika wraz ze stronami naszego Portalu, który przeglądarka internetowa zapisuje na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookies można wyłączyć, jednak zdecydowanie to odradzamy, ponieważ wyłączenie cookies poważnie ograniczy funkcjonalność Portalu.
Po zalogowaniu się za podaniem Nazwy użytkownika i hasła Grajteraz.pl automatycznie prześle cookie do Twojego komputera, by móc rozpoznawać Cię przez cały czas trwania sesji. Uzyskane w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do zapamiętania stron, na których grałeś(aś) oraz do optymalizowania naszego Portalu zgodnie z Twoimi życzeniami i preferencjami.

Ogłoszenia reklamowe Google

W naszym Portalu internetowym znajdują się ogłoszenia reklamowe dostarczane przez amerykańską firmę Google. Mogą być przy tym używane cookies i technologie, takie jak Google Analytics, mające na celu rejestrowanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu.
Uzyskane tą drogą informacje, łącznie wraz z adresem komputera Użytkownika (adresem IP), przekazywane są do Google i zapisywane są przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszego Portalu, umożliwiającego sporzadzanie dla nas raportów dotyczących Portalu oraz oferowanie ogłoszeniodawcom Google informacji o skuteczności prowadzonych przez nich kampanii reklamowych. Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli będzie do tego obowiązana ustawowo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
My nie mamy na to żadnego wpływu.

Inne firmy zamieszczające ogłoszenia reklamowe

Korzystamy również z usług innych zewnętrznych firm zamieszczających ogłoszenia reklamowe w celu wyświetlania ogłoszeń reklamowych, gdy Użytkownik odwiedza nasz Portal. Możliwe jest, że firmy te wykorzystują informacje o odwiedzaniu przez Użytkownika naszego Portalu lub innych witryn internetowych w celu wyświetlania ogłoszeń reklamowych, którymi może być zainteresowany Użytkownik. W celu uzyskania obszerniejszych informacji na ten temat lub w celu zapobieżenia wykorzystywaniu informacji przez te firmy, proszę kliknąć.

Okres przechowywania danych

Udzielone w sposób bierny dane nie są przez nas przechowywane dłużej, niż jest do wymagane do celu, dla którego zostały zebrane.

Witryny internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do witryn internetowych osób trzecich, które za pośrednictwem linków powiązane są z tym Portalem. Nie możemy gwarantować, że osoby trzecie będą w rzetelny i bezpieczny sposób obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi. Radzimy przed wpisaniem danych osobowych w witrynach osób trzecich przeczytać oświadczenia dotyczące prywatności zamieszczone w tych witrynach.

Zmiany oświadczenia dotyczącego prywatności

Grajteraz.pl może zmienić treść niniejszego oświadczenia. Z tego względu dobrze jest regularnie przeglądać treść niniejszego oświadczenia, by być poinformowanym o jej ewentualnych zmianach.

Wgląd w dane osobowe i zmiany danych osobowych

Użytkownik może zmieniać udzielone w sposób czynny dane osobowe i/lub usuwać je ze strony ze swoim profilem. W każdym czasie można zwracać się do Grajteraz.pl z pytaniami dotyczącymi prowadzonej przez nas polityki prywatności oraz dotyczącymi wglądu w dane osobowe Użytkownika i zmian danych osobowych (lub ich usuwania). Proszę używać w tym celu naszego formularza kontaktowego.

Admeen B.V.
Attn GrajTeraz.pl
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Jesteśmy wpisani do rejestru Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem: 08154287
Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zostało po raz ostatni zmienione w dniu 02 marzec 2012 roku.

góra strony