Warunki użytkowania

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Wprowadzenie

W portalu internetowym www.Grajteraz.pl (zwanym dalej Portalem) można grać w gry, zarejestrować się, zgłosić chęć otrzymywania biuletynu informacyjnego, stworzyć swój profil, w którym można gromadzić swoje ulubione gry oraz zamieszczać wiadomości. Można również na różne sposoby zbierać punkty, za które w sklepie Portalu można m.in. nabywać inne funkcjonalności.

Aby móc korzystać ze wszystkiego, co nasz Portal internetowy ma do zaoferowania, należy przestrzegać obowiązujących w nim zasad. Zasady te oraz inne prawa i obowiązki obowiązujące w portalu Grajteraz.pl określono poniżej. Proszę zatem uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania portalu Grajteraz.pl.

Grajteraz.pl jest podmiotem należącym do Admeen B.V., wpisanym do rejestru Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 08154287.

Artykuł 1. Kiedy mają zastosowanie Warunki użytkowania

Warunki użytkowania mają zastosowanie do umowy z Grajteraz.pl obowiązującej w każdym przypadku użytkowania Portalu internetowego. Objęte są nimi w każdym przypadku: granie w gry, tworzenie i używanie profilu oraz zgłoszenie chęci otrzymywania i otrzymywanie biuletynu informacyjnego.

Każdy, kto zawiera umowę z Grajteraz.pl, każdy, kto gra w gry w Portalu oraz każdy, kto odwiedza część Portalu zawierającą profile jest Użytkownikiem Portalu. Użytkownik może być zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną.

Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do stron internetowych osób trzecich. W Portalu internetowym znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. . Po kliknięciu linku do strony internetowej osoby trzeciej Użytkownik opuszcza portal www.Grajteraz.pl. Z chwilą opuszczenia portalu www.Grajteraz.pl Użytkownika obowiązują warunki osób oferujących przedmiotową stronę internetową. Zalecamy zatem, by uważnie zapoznać się z obowiązującymi tam warunkami.

Artykuł 2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w Portalu.

Zawarcie umowy następuje również poprzez skorzystanie z Portalu przez Użytkownika.

Grajteraz.pl uprawniona jest do odmówienia Użytkownikowi prawa do użytkowania Portalu bez podania przyczyn.

Artykuł 3. Warunki użytkowania Portalu internetowego

Warunkiem używania Portalu jest ukończenie 16 lat, bądź posiadanie pozwolenia od rodziców lub przedstawiciela prawnego (zwanego dalej „Rodzicami)”. Wskazuje się na to również w Portalu internetowym. Grajteraz.pl przyjmuje zatem, że Użytkownik ma ukończone 16 lat, bądź używa Portalu za pozwoleniem Rodziców.

Do utworzenia i używania profilu wymagane jest posiadanie Nazwy użytkownika i hasła.

Użytkownik może je sam wybrać. Nazwa użytkownika nie może być jednak taka sama, jak nazwa innego użytkownika. Po dokonaniu rejestracji i weryfikacji adresu e-mail Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu o przedmiotowej nazwie na okres obowiązywania umowy.

Hasło należy utrzymywać w tajemnicy. Grajteraz.pl może przyjmować, że Użytkownik zgłaszający się w Portalu jest rzeczywiście danym Użytkownikiem i nie odpowiada za używanie hasła Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce innej osoby należy powiadomić o tym Grajteraz.pl. W takich wypadkach Grajteraz.pl uprawniona jest do zastosowania skutecznych środków.

Grajteraz.pl może usunąć lub zawiesić konto Użytkownika bez podania przyczyn.

Grajteraz.pl jest uprawniona do wprowadzania od czasu do czasu zmian oprogramowania portalu Grajteraz.pl w celu ulepszenia jego funkcjonalności lub usunięcia błędów.

Użytkownik powinien dbać o to, by dane zawarte w jego profilu były aktualne. W przypadku nowego adresu e-mail należy zmienić stary adres na nowy.

Użytkownik powinien powstrzymywać się od używania Portalu w niedozwolony sposób oraz powinien wykazywać się postawą i zachowaniami, jakich Grajteraz.pl może oczekiwać od rzetelnego Użytkownika. Oznacza to w każdym razie, że Użytkownikowi nie wolno używać Portalu dla własnego zysku, ani wyrządzać Portalowi szkody.

Jeśli pomimo to Użytkownik będzie postępować niezgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, Grajteraz.pl ma prawo bez podania przyczyn odmówić Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu, usunąć z Portalu lub zablokować konto Użytkownika w Portalu i dostęp do możliwości Portalu.

Artykuł 4. Zasady dotyczące profilu

Niniejsze zasady obowiązują w stosunku do wszystkich funkcjonalności profilu.

Użytkownik powinien powstrzymywać się od używania profilu w Portalu w niedozwolony sposób oraz powinien zachowywać się w sposób, jakiego Grajteraz.pl może oczekiwać od rzetelnego Użytkownika.

Rozumie się przez to w każdym razie, że Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich przepisów i wskazówek dotyczących profilu, które są podane w Portalu lub zostały skierowane do Użytkownika, w tym wskazówek udzielanych przez pracowników/moderatorów Grajteraz.pl. Ponadto Użytkownik nie będzie powodować sytuacji uciążliwych dla innych użytkowników. Oznacza to także, że Użytkownik nie będzie zamieszczać w Portalu niedozwolonych informacji oraz nie będzie zmieniać, usuwać ani uszkadzać wiadomości zamieszczonych przez Grajteraz.pl lub użytkowników.

Niedozwolone informacje to informacje niezgodne z ustawodawstwem i przepisami prawnymi Holandii, informacje naruszające zasady dobrych obyczajów, porządku publicznego i/lub prawa osób trzecich. Należą do nich w szczególności, lecz nie wyłącznie, informacje oferowane bez pozwolenia osoby posiadającej (osób posiadających) prawa autorskie, informacje zawierające treści stanowiące zniesławienie, groźby, treści obraźliwe, rasistowskie, siejące nienawiść lub dyskryminujące, spam, informacje zawierające pornografię dziecięcą, a także informacje naruszające prywatność osób trzecich lub prowadzące do stalkingu w jakiejkolwiek formie, jak również hyperłącza i torrenty lub inne odniesienia do tego rodzaju informacji na stronach internetowych osób trzecich, znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie (nawet jeśli w danej jurysdykcji są to informacje legalne).

Ponieważ Portal odwiedzany jest również przez dzieci, nie wolno zamieszczać w nim żadnych obrazów i treści pornograficznych lub mających innego rodzaju zabarwienie seksualne.

Użytkownik sam odpowiada za wiadomości zamieszczane za pośrednictwem swojego profilu. Jeśli treść wiadomości zamieszczonej przez Użytkownika jest niedozwolona, Użytkownik może zostać pociągnięty za to do odpowiedzialności.

Grajteraz.pl może gwarantować, że treści wiadomości zamieszczanych przez użytkowników są treściami dozwolonymi i/lub prawidłowymi.

Użytkownik uznaje, że Grajteraz.pl nie ma obowiązku z własnej inicjatywy w jakikolwiek sposób kontrolować lub przetwarzać wiadomości zamieszczanych przez użytkowników, ani przed ich zamieszczeniem, ani po ich zamieszczeniu.

Jeśli Grajteraz.pl dojdzie do wniosku, że określone wiadomości nie spełniają niniejszych Warunków użytkowania, będzie uprawniona do tego, by według własnego uznania usunąć lub zmienić te wiadomości.

Grajteraz.pl jest także uprawniona do wprowadzania w wiadomościach zmian mających na celu podwyższenie ogólnej jakości i/lub czytelności Portalu i/lub stron z profilami. Grajteraz.pl nie będzie przy tym naruszać ogólnego charakteru i wydźwięku tych wiadomości lub będzie je możliwie jak najmniej naruszać.

Użytkownik zwalnia Grajteraz.pl od wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika, dokonanego przy użyciu profilu Użytkownika w Portalu, bądź z tytułu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Użytkownik udziela Grajteraz.pl bezpłatnie wszelkich praw i/lub pozwoleń wymaganych do zamieszczania wiadomości od Użytkownika w Portalu. W każdym razie udzielona zostaje nieobciążona niczym, obowiązująca na całym świecie podlegająca podlicencjonowaniu i niewyłączna licencja na podawanie prac do wiadomości publicznej.

Użytkownik i wszyscy inni użytkownicy mogą powiadamiać Grajteraz.pl, najlepiej pocztą e-mail, o zachowaniach lub wiadomościach użytkowników, które jego/ich zdaniem są niedozwolone.

Po utworzeniu profil Użytkownika automatycznie ma „ustawienie prywatne”. Można upublicznić swój profil. Wybór należy tu do Użytkownika. Użytkownik sam ponosi jednak wówczas odpowiedzialność za upublicznienie swoich danych.

W przypadku powtarzających się skarg i/lub przekroczeń niniejszych Warunków użytkowania Grajteraz.pl ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Portalu.

Jeśli pomimo powyższego Użytkownik napotka na stronie z profilem treści niedozwolone lub niepożądane, może skorzystać z procedury Grajteraz.pl Notice & Takedown (Zgłaszanie i Usuwanie) (patrz też art. 10).

Artykuł 5. Własność intelektualna

W Portalu znajduje się wiele gier. Gry zawarte w portalu Grajteraz.pl chronione są Prawami autorskimi. Prawa te są z zasady własnością Grajteraz.pl lub dostawców Grajteraz.pl . W tym ostatnim przypadku posiadamy pozwolenie dostawców gier na zamieszczenie gier w Portalu. W niektórych przypadkach nie byliśmy jednak w stanie dociec do tego, kto jest posiadaczem praw autorskich. Posiadacz praw autorskich do gry, który nie udzielił nam pozwolenia może zawsze skorzystać z naszej procedury Notice & Takedown (Zgłaszanie i Usuwanie) (patrz też art. 10).

Grajteraz.pl zamieszcza również linki bezpośrednie (głębokie linkowanie) do gier znajdujących się w witrynach innych osób. Jeśli posiadacz strony z grą nie zgadza się z zamieszczeniem bezpośredniego linku do tej gry w naszym Portalu, może skorzystać z naszej procedury Notice & Takedown (Zgłaszanie i Usuwanie).

Użytkownik posiada jedynie prawo do grania w gry w Portalu.

Istnieje jeden wyjątek od powyższej zasady. Grajteraz.pl zawiera (między innymi) gry stworzone przez Admeen B.V. Gry autorstwa Admeen mogą być kopiowane i ponownie publikowane z zachowaniem następujących warunków: Skopiowane gry zostaną opublikowane w witrynie internetowej z grami. Gry nie zostaną zmienione. Nie zostanie usunięte logo, którym opatrzone są gry. Admeen B.V. może bez podania przyczyn wycofać pozwolenie, o którym mowa powyżej.

Prawami własności intelektualnej należącymi do Grajteraz.pl chronione są również wygląd zewnętrzny i struktura Portalu. Nie wolno przejmować żadnych jego elementów bez pozwolenia Grajteraz.pl.

Artykuł 6. Obsługa serwisowo-konserwacyjna i wprowadzanie zmian w Portalu

Grajteraz.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zamykania Portalu lub części Portalu w celu wykonania obsługi serwisowo-konserwacyjnej, wprowadzenia zmian lub ulepszeń Portalu i serwerów Grajteraz.pl. Grajteraz.pl nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika lub innych użytkowników w związku z tego rodzaju przerwą w świadczeniu Usług.

Artykuł 7. Odpowiedzialność

Grajteraz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu, w tym za szkody następcze, za utratę profilu przez Użytkownika i/lub związanych z nim danych, ani za szkody niematerialne.

Grajteraz.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie poniesione w wyniku odwiedzenia stron internetowych osób trzecich.

Grajteraz.pl dokłada wszelkich starań, by w Portalu nie znalazły się niestosowne gry, ogłoszenia reklamowe i wiadomości, lecz monitorowanie wszystkiego nie jest możliwe. Grajteraz.pl nie zawsze ma też kontrolę nad zamieszczanymi ogłoszeniami reklamowymi. Grajteraz.pl nie przyjmuje zatem odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Użytkownika wskutek obecności tego rodzaju informacji w Portalu, jeśli znajdą się one w nim pomimo naszych starań. W przypadku napotkania tego rodzaju informacji można zawsze skontaktować się z Grajteraz.pl. Prosimy o użycie do tego celu formularza kontaktowego.

Artykuł 8. Okres obowiązywania i zakończenie umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Umowa może zostać wypowiedziana przez Grajteraz.pl i przez Użytkownika, bez podawania przyczyn i bez uzasadnienia. Zakończenia umowy można dokonać poprzez usunięcie profilu, bądź - jeśli Użytkownik nie posiada profilu - poprzez opuszczenie Portalu. Po zakończeniu umowy następujące artykuły (części artykułów) zachowują moc obowiązującą:

- Ustęp 12 artykułu 4: Zasady dotyczące profilu, klauzula dotycząca licencji;

- Artykuł 7. Odpowiedzialność

Artykuł 9. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania

Grajteraz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień niniejszych Warunków użytkowania.

Zmiany obowiązują również w odniesieniu do zawartych już umów, z zachowaniem terminu 30 dni od daty powiadomienia o przedmiotowej zmianie w Portalu. Zmiany o podrzędnej ważności mogą być wprowadzane w każdym czasie.

Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować zmiany niniejszych Warunków użytkowania, Użytkownik może rozwiązać umowę w terminie do dnia, w którym zaczną obowiązywać nowe Warunki użytkowania.

Artykuł 10. Procedura Notice & Takedown

Grajteraz.pl stosuje procedurę umożliwiającą użytkownikom Portalu, w tym rodzicom dzieci w wieku do 16 lat, posiadaczom praw autorskich do gier i innym użytkownikom Portalu, zgłaszanie oferowanych lub opublikowanych informacji, które ich zdaniem są niedozwolone lub niepożądane.

W przypadku, gdy zgłoszona skarga zostanie uznana przez Grajteraz.pl lub przez jej doradcę prawnego za uzasadnioną, Grajteraz.pl uprawniona będzie do usunięcia przedmiotowego materiału lub do uniemożliwienia do niego dostępu. Jeśli dany materiał został zamieszczony lub wydaje się być zamieszczony przez Użytkownika, Grajteraz.pl będzie także uprawniona do przekazania danych osobowych Użytkownika zgłaszającemu skargę lub właściwym organom. Grajteraz.pl poinformuje Użytkownika o przebiegu tej procedury.

W przypadku, gdy zachodzi sytuacja zamieszczenia informacji, które może być karalne, Grajteraz.pl uprawniona jest do dokonania zawiadomienia o przestępstwie. Grajteraz.pl może wówczas przekazać właściwym organom wszelkie istotne informacje o Użytkowniku i o innych użytkownikach, którzy mogą być w to zaangażowani oraz wykonać wszelkie czynności, o wykonanie których zwrócą się do niej te organy w ramach prowadzonego dochodzenia.

W przypadku powtarzających się skarg dotyczących informacji zamieszczanych przez Użytkownika Grajteraz.pl ma prawo rozwiązać i/lub zakończyć umowę z Użytkownikiem i odmówić mu dostępu do Portalu.

Użytkownik zwalnia Grajteraz.pl od wszelkich roszczeń z tytułu szkód poniesionych wskutek powyższego. Grajteraz.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Użytkownika w związku z ingerencją Grajteraz.pl w ramach procedury wnoszenia i rozpatrywania skarg, również w przypadku, gdy okaże się, że skarga jest niezasadna i zamieszczone informacje nie naruszają prawa holenderskiego.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

Do umowy ma zastosowanie prawo holenderskie.

O ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory mogące powstać w związku z umową przedkładane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi holenderskiemu w Zwolle.

Częściowa nieważność: Jeśli okaże się, że postanowienie umowy i/lub Warunków użytkowania jest nieważne, nie będzie to naruszać mocy obowiązującej całej umowy/całych Warunków użytkowania. Strony umowy ustalą wówczas treść nowego postanowienia (nowych postanowień) zastępujących nieważne postanowienie, która w możliwie jak największym stopniu będzie oddawać prawnie intencje pierwotnej umowy/pierwotnych Warunków użytkowania.

Kontakt

Jeśli po przeczytaniu naszych Warunków użytkowania nasunęły Ci się pytania, skargi lub uwagi dotyczące ich treści, proszę się z nami skontaktować. Prosimy o użycie do tego celu formularza kontaktowego.

Admeen B.V.
Attn GrajTeraz.pl
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Jesteśmy wpisani do rejestru Izby Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem: 08154287